Etiket arşivi Bina Yönetmeliği

Yangın Merdiveni

İTFAİYE ONAYLI Yangın Merdiveni

Yangın anında en önemli konu insanların tahliyesidir. Bir binada yangın çıktığında, binada bulunan insanların yangın merdiveni ile çıkışlarının sağlanması yapılacak ilk işlemdir ve alınacak bütün yangın güvenlik önlemleri kaçışları kolaylaştırmak için ele alınır.

Binaların Yangından Korunması Hakkındaki yönetmelik gereği artık Z tipi yangın merdivenleri tercih edilmektedir. Bu konu ile ilgili dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır.

Dikkat edilmesi gereken bazı noktalar;

Sağlamlık,
Uzun ömürlülük,
Can güvenliği,
Kaçış noktalarının talimatnamelere uygun olarak yapılması.

Yukarıdaki hususlar dikkate alınmalı ve bununla birlikte yangın merdiveni imal edilmelidir. Eğer Okul, Bina v.b yerlerde talimata uygun olmayan bir yangın merdiveni yaptırırsanız resmi makamlar tarafından bu tür Yangın Merdivenleri kabul görmeyecektir.

Yangın Merdiveni yapılacak alanda olası bir tehlike anında insanların ağırlığını taşıyabilecek kapasitede dayanıklı ve bağlantı noktalarının sağlam yapılacak olmasına dikkat edilmelidir. Z tipi yangın merdivenleri; firmamız tarafından yönetmeliğe uygun olarak yapılmaktadır.

Yangın merdiveninin görünüm olarak da binanın yapısı ile doğru orantılı olması, estetiğini bozmayacak şekilde imal edilmesi ve çıkış noktasının doğru ayarlanması da önemli bir noktadır. Alanında uzman ve profesyonel ekibimiz yönetmeliğe uygun şekilde Z tipi yangın merdivenlerinin üretimi konusunda hizmet vermektedir. Okullar, dershaneler, hastaneler, iş hanları ve apartmanlarda yangın merdivenlerinin bulunması zorunludur.

Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik Gereği;

MADDE 48- (Değişik: 10/8/2009-2009/15316 K.) 

             (1) Bodrum katlar dâhil 4 katı geçmeyen konutlar ile tek evler, ikiz evler ve sıra evler gibi konutlarda, tek bir kullanıma hizmet veren binalarda veya böyle bir binanın ayrılmış bir bölümünde kaçışlar, kaçış mesafesi aranmaksızın normal merdivenlerle sağlanabilir. Bu merdivenlerde başka herhangi bir özellik aranmaz. 

             (2) Birinci fıkrada belirtilenler dışındaki konutlarda, konut içindeki herhangi bir noktadan konut çıkış kapısına kadar olan uzaklığın  20 m’yi, yağmurlama sistemi olan konutlarda 30 m’yi geçmemesi gerekir. İkiden çok ara kat bulunmayan apartman dairelerinde tek kapı bulunması hâlinde, bu kapı üst katta düzenlenemez. Üstteki katın döşeme alanı, bu kat için ayrı bir çıkış sağlanmadıkça 70 m2’yi aşamaz.

             (3) Konut birimlerinden bütün çıkışların, kaçış merdivenlerine veya güvenli bir açık alana doğrudan erişim imkânı sağlayacak şekilde olması gerekir.

             (4) Kaçış uzaklığı, apartman dairelerinin kapısından başlanarak ölçülür. Bir apartman dairesi için aynı kat düzeyinde iki kapı gerektiğinde, yalnızca tek doğrultuda kaçış veya tek bir kaçış merdiveni sağlanıyor ise kaçış uzaklığı en uzaktaki kapıdan başlanarak ve iki ayrı doğrultuda kaçış imkânı sağlanabiliyor ise kaçış uzaklığı her bir kapıdan başlanarak ölçülür.

             (5) Kaçış mesafeleri uygun olmak şartıyla, binaların sadece konut bölümlerine hizmet veren kaçış merdivenleri aşağıdaki şekilde düzenlenir:

             a) Yapı yüksekliği 21.50 m’nin altındaki konutlarda korunumsuz normal merdiven kaçış yolu olarak kabul edilir ve ikinci çıkış aranmaz.

             b) Yapı yüksekliği 21.50 m’den fazla ve 30.50 m’den az olan konutlarda, en az 2 merdiven düzenlenmesi, merdivenlerden en az birisinin korunumlu olması ve her daireden 2 merdivene de ulaşılması gerekir.

             c) Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla ve 51.50 m’den az olan konutlarda, birbirlerine alternatif, her ikisi de korunumlu ve en az birinde yangın güvenlik holü düzenlenmiş veya basınçlandırma uygulanmış 2 kaçış merdiveni yapılması mecburidir. Kattaki konutların her birinin içinden bir yangın güvenlik holünden geçilerek yangın merdivenine ulaşılıyor ise binanın genel merdiveninin korunumlu olması gerekli değildir.

             ç) Yapı yüksekliği 51.50 m’den yüksek olan konutlarda, birbirlerine alternatif ve yangın güvenlik holü olan ve basınçlandırılan en az 2 kaçış merdiveni yapılması şarttır.

             (6) Konut yapılarının farklı amaçla kullanılan bodrum katlarında, konut ile  ortak kullanılan kaçış merdivenlerinin önüne yangın güvenlik holü düzenlenmesi gerekir.

             (7) Giriş, çıkış ve şaftları üst katlardan 120 dakika yangına dayanıklı döşeme veya bölme ile ayrılan bodrum katlar, beşinci fıkrada belirtilen yapı yüksekliklerine dahil edilmez ve yangın güvenlik tedbirleri bakımından ayrı değerlendirilir.

Kaçış merdiveni yuvalarının yeri ve düzenlenmesi

MADDE 151- (1) Mevcut yapılarda, kaçış merdiveni yuvalarının yeri ve düzenlenmesi için aşağıda belirtilen hususlara uyulur.

a) Yangın hangi noktada çıkarsa çıksın, o katta bütün insanların çıkışlarının sağlanması için, diğer maddelerde belirtilen özel durumlar hariç olmak üzere, kaçış yolları ve kaçış merdivenleri birbirlerinin alternatifi olacak şekilde konumlandırılır.

b) Kaçış merdivenlerinin tabii zemine kadar ulaştırılması esastır. Kaçış merdiveni, bitiş noktasında en az 1 m2’lik bir sahanlık yapılıp bu noktadan aşağıya eğimi 50 dereceden daha fazla olamayacak şekilde mafsallı bir merdiven ile tabii zemine indirilir. Kaçış merdiveninin tabii zemine indirilmesi mümkün değil ise, yerden 3 m yukarıda bitirilebilir. Ancak, eğitim tesislerinde, sağlık hizmeti amaçlı binalarda, eğlence yerlerinde, kullanıcı sayısı 50 kişiyi geçen konaklama tesislerinde ve kullanıcı sayısı 100 kişiyi geçen bütün binalarda yangın merdiveninin tabii zemine kadar indirilmesi şarttır.

“her türlü genel bilgi için iletişime geçebilirsiniz.”